S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Kontakty

Andrea Hreščáková-Gravirshop
Adlerova 838/2,
04022 Košice
tel: +421 907 414198
info(a)gravirshop.sk

Tovar v akcii:


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 
Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Prevádzkovateľ
Dodávateľ

Jaroslav Hreščák - RETRA
Slnečná 263/15
044 31 Sokoľ
IČO: 10704060
IČ DPH: SK1020653832
Zapísaný: Okresný úrad Košice - okolie, číslo živnostenského registra: 806-2830
(Ďalej iba "dodávateľ")

Kontaktné údaje

Telefón: +421 907 414198, +421 905 326721
E-mail: info@gravirshop.sk

Číslo účtu pre bezhotovostné platby v EUR Slovenská republika :
2400770046/8330, FIO banka
IBAN: SK0783300000002400770046, BIC (SWIFT) : FIOZSKBAXXX

Číslo účtu pre bezhotovostné platby v CZK (České koruny) Slovenská republika :
2101250438/8330, FIO banka
IBAN: SK3483300000002101250438, BIC (SWIFT) : FIOZSKBAXXX

Číslo účtu pre bezhotovostné platby v CZK (České koruny) Česká republika (bezhotovostný prevod z českých bánk ako domáca platba) :
2101250438/2010, FIO banka

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 055/6220 781
fax - tel. č.: 055/6224 547
  
1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sú v súlade so všeobecnými platnými právnymi predpismi SR a upravujú vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim Jaroslav Hreščák - RETRA, Slnečná 263/15, 044 31 Sokoľ, IČO: 10704060, (ďalej len dodávateľ), uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.andreah.sk a to vo veciach neupravených zákonom. Vzťahy medzi právnickými osobami sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka ( zák. č 513/1991 Zb. )

1.2 Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

1.3 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovana systémom obchodu a následné zaslaná poštovou službou na dodaciu adresu kupujúceho.

1.4 Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

2. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.


2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné z obidvoch zúčastnených strán.

2.3 Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky prevádzkovateľom. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

2.4 Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.

2.5 Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 50 EUR, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

2.6 V prípade objednania tovaru, ktorý je potrebné objednať, môže byť zákazníkovi učtovaná záloha po vzájomnej dohode. Vystavením zálohovej faktúry nevzniká kúpna zmluva. V tomto prípade pri stornovaní objednávky nebude zákazníkovi už zaplatená záloha vrátená.

2.7 Prevádzkovateľ pri cene objednávky vyššej ako 100 EUR, alebo pri špecifickej objednávke s vlastným textom alebo motívom požaduje od kupujúceho platbu vopred – uhradenie faktúry prevodným príkazom podľa platobných inštrukcií uvedených na faktúre, resp. priamym vkladom na účet predávajúceho, alebo v hotovosti v prevádzke prevádzkovateľa ak sa prevádzkovateľ a kupujúci nedohodnú príhodným spôsobom inak.

2.8 Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka sa v takomto prípade riadi touto zmluvou ak to podmienky elektronického obchodu dovoľujú.

2.9 Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania (po 24 hodinovej dobe prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Kupujúci môže objednávku stornovať e-mailom na adrese info@gravirshop.sk , resp. telefonicky na číslach +421 907 414198, +421 905 326721 .

2.10 Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky a/alebo e-mailom. V prípade prevodu na bankový učet platba bude vrátená.

2.11 V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 dní od zrušenia objednávky bezhotovostným prevodom na ním určený účet pokiaľ sa spolu nedohodneme inak.

2.12 K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru v zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.z. V prípade odstúpenia od zmluvy, kupujúci musí doručiť tovar niektorou z prepravných spoločnosti a to na vlastné náklady a to na adresu Jaroslav Hreščák - RETRA, Slnečná 263/15, 044 31 Sokoľ , zakúpený tovar, ktorý musí byť v pôvodnom obale, kompletný a nepoškodený s originálným dokladom o kúpe. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom a v pôvodnom obale.

2.13 V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný, používaný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu odpovedajúci čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.

2.14 Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na kúpne zmluvy, ktorých predmetom je predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť podľa §7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z..

2.15 Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu alebo preddavok v zákonnej lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet.

2.18 Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 dní odo dňa doručenia tovaru, písomne a to na adresu Jaroslav Hreščák - RETRA, Slnečná 263/15, 044 31 Sokoľ . Telefonicky a/alebo zaslaním krátkej textovej správy (SMS) právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno. Zákazník je po zaslaní žiadosti povinný overiť si prijatie žiadosti.
Pre uplatnenie práva odstúpenia od zmlúvy môže spotrebiteľ použiť nasledovný dokument: formulár - Odstúpenie od zmluvy

3. Dodacie podmienky a termíny

3.1 Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu, alebo vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenskou poštou), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky) bude tovar pripravený u prevádzkovateľa, kde si ho kupujúci preberie do 7 dni po výzve od prevádzkovateľa obchodu.


3.2 Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

3.3 Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

3.4 Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe (t.j. spravidla najneskôr do 2 pracovných dní, maximálne však 10 dní) po prijatí elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, po osobitnom dohodnutí obidvoch strán. Nedodanie tovaru do určeného termínu oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

3.5 Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

3.6 Dopravu zabezpečujeme prostredníctvom Slovenskej pošty a kuriérom Geis Parcel SK s r.o..

3.7 Predávajúci nie je povinný vrátiť zálohu poskytnutú na nákup tovaru, pokiaľ je objednaný tovar už na sklade, alebo v expedícii z nášho skladu.
Doby dodania:
- Slovenská pošta : doručenie od 2 do 3 pracovných dní od expedície. Balík si môžete vyzdvihnúť na príslušnej pobočke Slovenskej pošty.
- Geis Parcel SK s r.o. - kuriér: doručenie na adresu zákazníka od 1 do 2 pracovných dní od expedície.

3.8 Cena za dopravu:

- je minimálne 2,50 EUR s DPH v prípade spôsobu doručenia Slovenskou poštou v rámci Slovenskej republiky, dobierkový poplatok je 1,50 EUR s DPH. Doprava je bezplatná v prípade, že objednávka presiahne sumu 100,00 EUR s DPH. V cene poštovného je zahrnuté aj balné. Ak objednávka nepresiahne sumu 10,00 EUR, bude účtovaný poplatok za poštovné a balné zvýšený o 3,00 EUR.
- je minimálne 8 EUR s DPH v prípade spôsobu doručenia kuriérom Geis Parcel SK s r.o. v rámci Českej republiky, platba na dobierku nie je možná. Doprava je bezplatná v prípade, že objednávka presiahne sumu 100,00 EUR s DPH. V cene poštovného je zahrnuté aj balné. Ak objednávka nepresiahne sumu 10,00 EUR, bude účtovaný poplatok za poštovné a balné zvýšený o 3,00 EUR.
- pri objednávkach, ktoré je nutné doručiť mimo územia Slovenskej a Českej republiky, je účtované poštovné podľa taríf Geis Parcel SK s r.o. bez ohľadu na sumu objednávky.

4. Kúpna cena a možnosti platby

4.1 Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.


4.2 Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku, od kuriéra ) prípadne v termíne uvedenom na zálohovej faktúre, alebo pri zaslaní objednávky.

4.3 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred (nastavením systému obchodu), predovšetkým pri takých objednávkach ako je uvedené v čl. 2 ods. 7 týchto pravidiel.

4.4 V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

4.5 Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady kúpnej ceny:
• dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru od kuriéra, resp. slovenskej pošty
• prevodom na bankový účet prevádzkovateľa
• platba v hotovosti v prevádzke prevádzkovateľa

5. Záruka, reklamácie, doklady

5.1 Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená: Faktúru - daňový doklad, ktorý je zároveň dodací (záručný) list prevádzkovateľa.


5.2 Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

5.3 Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe, montáži.

5.4 Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

5.5 Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru zmocnená alebo zmocnena osoba, ktorá daný tovar servisuje.

5.6 Vybavené reklamácie budú kupujúcemu zasielané Slovenskou poštou alebo budú uschované.

5.7 Pri preprave Slovenskou poštou, alebo kuriérom Geis Parcel SK s r.o. je kupujúci povinný v prípade, že mu bola doručená poškodená zásielka, oznámiť tuto skutočnosť a to najneskôr do 24 hodín od prevzatia predmetnej zásielky.

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Obchodné podmienky sú platné a účinné od 30.10.2014 a rušia predchádzajúce znenia VOP na internetovej stránke predávajúceho.

6.2 Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

6.3 Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný uviesť predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu dodania, PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, fakturačnú adresu, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

6.4 Objednávku tovaru je možné uskutočniť aj bez registrácie, pričom zadané údaje budú uchované iba jednorázovo pre uskutočnenie konkrétnej objednávky tovaru. Zadané údaje môže kupujúci skontrolovať v doručenej potvrdzujúcej mailovej správe s uvedeným online odkazom na objednávku. Zmenu alebo korekciu údajov v objednávke alebo registrácií je možné vykonať telefonicky alebo mailom.

6.5 Kupujúci svojou registráciou alebo objednákou aj bez registrácie v našom e-shope súhlasí so spracovaním uvedených osobných údajov pre potrebu realizácie objednávky a zákonom stanovených lehôt pre archiváciu údajov v súlade s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Predávajúci prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu majiteľa týchto údajov poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné údaje ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na požiadanie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

Odstúpenie od zmluvy

 
Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese:
Jaroslav Hreščák - RETRA
Slnečná 263/15
044 31 Sokoľ
Telefon: +421 907 414198, +421 905 326721
E-mail: info@gravirshop.sk .
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete v obchodných podmienkach.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.
Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“

Ochrana osobných údajov

 

Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Informácie podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov


Prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke www.gravirshop.sk dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a preto si dovoľujeme zákazníkov, a síce spracúvaním osobných údajov dotknuté osoby, informovať o nasledovných skutočnostiach:
Identifikačné údaje prevádzkovateľa internetového obchodu:
Jaroslav Hreščák - RETRA
IČO: 10704060
Miesto podnikania: Slnečná 263/15, 044 31 Sokoľ
Identifikačné údaje sprostredkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje dotknutej osoby za účelom vedenia účtovníctva pre prevádzkovateľa:
ing. Gabriela Dančeková - DAN
IČO: 37018060
Miesto podnikania: Hlavná 5/17, 044 31 Družstevná pri Hornáde
Účel spracúvania osobných údajov prostredníctvom internetového obchodu:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o dotknutých osobách za účelom vybavovania objednávok a doručenia objednaného tovaru dotknutým osobám, ktorý si tento objednali v internetovom obchode prevádzkovateľa na webovej stránke www.gravirshop.sk.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o dotknutých osobách taktiež za účelom vystavenia faktúry na tovar dodaný dotknutej osobe.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o dotknutých osobách taktiež pre jeho marketingové účely (najmä ponúkanie nových tovarov a akciových ponúk zákazníkovi prostredníctvom elektronických prostriedkov).
Zoznam spracúvaných osobných údajov o fyzickej osobe (dotknutej osobe):
- Meno a priezvisko,
- Adresa,
- Telefonický kontakt,
- Emailová adresa.
Totožnosť oprávnenej osoby:
Prevádzkovateľ získava vyššie uvedené osobné údaje o dotknutej osobe výlučne prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke www.gravirshop.sk.
Poučenie o dobrovoľnosti:
Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi vyššie uvedené osobné údaje dobrovoľne.
Úplné znenie súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov:
Dotknutá osoba (zákazník) svojim zaregistrovaním sa na webovej stránke internetového obchodu www.gravirshop.sk, ako aj odoslaním svojej objednávky prostredníctvom webovej stránky internetového obchodu www.gravirshop.sk udeľuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“), súhlas so spracúvaním všetkých svojich osobných údajov poskytnutých pre účely vybavovania objednávok a doručenia objednaného tovaru (Meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, emailová adresa) prevádzkovateľovi, ktorým je Jaroslav Hreščák - RETRA, IČO: 10704060, s miestom podnikania: Slnečná 263/15, 044 31 Sokoľ (ďalej len ,,prevádzkovateľ“) a taktiež mu udeľuje v súlade so zákonom súhlas so spracúvaním uvedených osobných údajov zákazníka pre marketingové účely prevádzkovateľa (najmä ponúkanie nových tovarov a akciových ponúk zákazníkovi prostredníctvom elektronických prostriedkov). Súhlas je udeľovaný zákazníkom dobrovoľne na dobu neurčitú. Súhlas môže byť kedykoľvek zo strany zákazníka písomne odvolaný, a to zaslaním odvolania zákazníkom udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov na adresu prevádzkovateľa: Slnečná 263/15, 044 31 Sokoľ.
Poučenie o právach dotknutej osoby:
Práva dotknutej osoby vyplývajú z § 28 a nasl. zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon“), ktorého znenie je prístupné na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky: https://www.dataprotection.gov.sk/buxus/docs/122_2013.pdf
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. e) a f), ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho marketingu.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

ZGY0MzE